LudvikaHem
LudvikaKF
LudvikaHem
StoraBrunnsvik

VD har ordet

Välkommen till hemsidan för Ludvika Kommunfastigheter AB. Många säger också LKFAB. Vi är Ludvika kommuns fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala lokaler och bostäder. Vi har ett dotterbolag som heter LudvikaHem AB och som är ett allmännyttigt bostadsbolag.

Tillsammans har vi en gemensam organisation med ca 140 medarbetare som dagligen sköter våra fastigheter och kunder. Att driva fastighetsförvaltning i aktiebolag ger bättre möjligheter till snabba beslut, handlingsfrihet och anpassningsförmåga. Vi styrs av aktiebolagslagen och sätter kunden i fokus. Vi bedriver fastighetsförvaltningen med ett helhetsperspektiv vilket ger en långsiktigt hållbar fastighetsekonomi.

-Vår nya fastighetsorganisation – vad blir bättre

Den nya fastighetsorganisationen finns sedan 2013 då Ludvikas kommunfullmäktige beslutade överföra fastigheter och personal från tidigare tekniska kontoret på kommunen till det nya bolaget. Det finns flera orsaker till detta som var och en är viktig på sitt sätt. Här får du en sammanfattning av dessa:

1. Vi ska få mer nöjda kunder, vi ska hålla en god och välanpassad service, vi ska lyssna på våra kunder och hyresgäster, vara lyhörda för synpunkter, önskemål och förslag. Vi ska vara konkurrenskraftiga i vår prissättning på lokalvård, intern service eller andra tjänster som efterfrågas.

2. Vi ska uppnå samordningsvinster mellan LudvikaHem och Ludvika Kommunfastigheter, ha en gemensam organisation för administration, felanmälan, service och fastighetsskötsel. Dessa stordriftsfördelar ger lägre driftkostnader över tid och därför lägre hyror på våra lokaler.

3. Vi samordnar våra upphandlingar för fastigheter med gemensamma avtal, entreprenörer, leverantörer ochsamarbetspartners. Detta ger också lägre priser.

4. Vi säkerställer tillsammans med kommunens lokalstrateger att lokalutnyttjandet blir optimalt och att våra lokaler är ändamålsenliga och funktionella ur alla avseenden.

5. Vi har ha en optimal finanshantering vilket ger stora räntefördelar över tid, pengar som då kan omfördelas till att istället åtgärda allt eftersatt underhåll.

6. Vi har lättare att rekrytera medarbetare med hög kompetens i vår nya organisation med fler spetskompetenser.

7. Vi får bättre kontroll på de samlade fastighetskostnaderna över tid och kan se anpassningar, investeringar och en förädling av fastigheterna ur ett helhetsperspektiv.

-Du är kund och i centrum

Samspelet mellan att ha välskötta lokaler och nöjda kunder är uppenbart och tydligt. Men själv brukar jag alltid säga att ”-Det är viktigare att vi uppfattas som duktiga på att ta hand om våra kunder, än att ta hand om våra fastigheter”, om vi nu skulle behöva välja. Men självklart skall vi vara duktiga på både och.
Många fastighetsförvaltare är idag socionomer och samhällsvetare istället för ingenjörer och ekonomer just med tanke på det tydliga kundfokus som mer och mer infinner sig i fastighetsbranschen. En modern och insiktsfull fastighetsägare sätter idag kunden och lokalnyttjaren i tydligt centrum och är lyhörd, ödmjuk, förstående och anpassningsbar i sin relation till sina kunder.
Här utvecklar vi nu Ludvika Kommunfastigheter på bred front. Många frågor är långsiktiga och vi har därför börjat från grunden med att formulera våra värdegrunder, våra mål, affärsplaner och styrdokument. I det fortsatta arbetet kommer vi nu arbeta intensivt med både enkäter och olika möten där kunder och personal tydligt påverkar och styr de framtida förbättringsåtgärderna. I detta målarbete använder vi balanserade styrkort.

-En bättre fastighetsekonomi ger nöjdare kunder

Den totalekonomiska bilden över ett fastighetsägande är komplex. Tydligt är dock att långsiktigheten i förvaltning och ägande av fastigheter är oerhört viktig. För att kunna bedöma investeringar, förbättringar, energibesparande åtgärder, låneplacering, kundanpassningar och planerade underhållsinsatser krävs oftast enskilda förvaltningsplaner för varje fastighet. Ett enskilt år är oftast oväsentligt, långsiktigheten är avgörande.
För att samla den totalekonomiska bilden och ge Ludvika Kommunfastigheter handlingsfrihet att kunna agera som en aktiv hyresvärd för de kommunala verksamhetslokalerna så har kommunfullmäktige beslutat att överföra ägandet av de kommunala fastigheterna (skolor, förskolor, omsorgslokaler mm) till Ludvika Kommunfastigheter AB. Men innan detta är helt genomfört så sköter Ludvika Kommunfastigheter AB drift och underhåll åt Ludvika Kommun på dessa lokaler genom ett särskilt förvaltningsavtal för en fast ersättning per år.
När fastigheterna överlåtits till bolaget så upprättas vanliga hyresavtal vilka då ersätter den internhyra som idag finns inom kommunen. Hyresavtalet kommer då vara möjligt att förhandla om med jämna intervaller för att kunden skall kunna påverka villkor, hyresnivå, service eller kanske säga upp lokaler, eller hyra mer lokaler allt efter verksamhetens behov.

-Vi vill öka informationen och kommunikationen

Vi jobbar nu för att utveckla vår hemsida till att innehålla den information och de funktioner som våra kunder, hyresgäster och allmänhet efterfrågar.
Parallellt tar vår informationsbroschyr ”LokalNytt” mer och mer form och blir ett regelbundet nyhetsblad som delas ut till alla som finns i de kommunala verksamhetslokalerna. I takt med införandet av nya funktioner kan framtiden också innebära att ”appar” eller facebook kan komma att användas i arbetet med att skapa fler möjliga kontaktvägar. Självklart ersätter detta inte de personliga kontakterna utan är alternativ och komplement.

-Vi vill bli mycket bättre

Här på vår hemsida finns kontaktuppgifter till alla ansvariga i vår organisation som svarar på frågor, tar emot felanmälan och hjälper dej med råd & tips.
Men vi är också måna om att du hör av dej med synpunkter på vår verksamhet, någon service du saknar eller någon information vi behöver bli bättre på ?
Ring eller skriv till oss, då bidrar du till att vi blir ett ännu bättre fastighetsbolag.

Ulf Rosenqvist
VD

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

Ludvika kommunfastigheter AB
Box 63, 771 22 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: $Fax

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01

Besöksadress

Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika